AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

...

Na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 6 r. poz. 353 z późn. zm. - cyt. dalej jako ,,UUOŚ"), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamiam, iż w toku postępowania ·w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie" zlokalizowanej na działkach zgodnie z załączonym wykazem, prowadzonego na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, wnioskodawca przedłożył materiały uzupełniające ( aneks) do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. l pkt I UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia. Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania. Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Na podstawie art. I 06 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. - cyt. dalej jako „l<.p.a.") oraz 49 k. p.a. w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. I pkt 2 oraz art. 78 ust. I pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony, że tutejszy organ ponownie wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego

Działki, na których zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie

OBRĘB 5. NOWA HUTA:
20/103, 20/104, 20/118, 20/120, 20/124, 20/128, 21/1, 21/2, 22/2, 22/7, 22/8, 22/9, 22/11, 22/12, 22/13, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 24/3, 24/4, 25/2, 25/3, 31/2, 42, 43/33, 109/1, 109/2, 114/15, 114/61, 114/120, 114/121, 114/259, 114/260, 114/261, 114/262, 114/274, 114/275, 117/24, 168/1, 168/4, 168/3, 20/122, 20/84, 20/117, 20/119, 20/121, 20/101, 114/276, 114/79, 114/123

OBRĘB 21, ŚRÓDMIEŚCIE
101/9, 101/21, 101/22, 104/11, 194/6, 194/7, 195/2, 198/3, 199/13, 203/6, 254/34, 254/38, 265,266, 268/1, 267, 269/2, 269/3, 272/1, 273/3, 273/4, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 288/15, 300/3, 254/49, 254/51, 263/14, 263/13, 263/12, 263/8, 264/10, 264/9, 264/8, 264/7, 264/6, 263/7, 264/5, 263/6, 316, 226, 225, 287, 286/5, 131/75, 131/71, 131/74, 131/39, 131/38, 131/45, 131/43, 131/44, 131/52, 131/67, 131/65, 131/63, 206/6, 205/1, 300/5, 300/17, 107/4, 108/13, 107/11, 196/11, 196/13, 288/13, 199/10, 199/11, 199/16, 309/11, 309/8, 305/6, 104/13, 104/4, 105/3, 106/3, 107/10, 198/2, 320, 328,329, 101/10, 101/12, 101/8, 101/19, 101/20, 300/15, 300/16, 104/10, 104/12, 104/5, 105/4, 106/4, 108/11, 108/10, 108/12, 196/1, 195/3, 196/10, 195/5, 194/3, 196/12, 195/6, 194/4, 288/12, 309/5, 203/5, 309/10, 30917, 203/3, 305/8, 305/9, 335, 336, 337, 321, 330, 331, 332, 333, 334, 319, 324, 325, 326, 327, 131/46, 131/37, 322, 323, 286/4, 286/6, 286/2, 131/66, 131/64, 131/62, 131/50, 256, 258, 259, 260, 261, 262/10, 264/3, 318/2, 130/2, 264/2, 263/16, 263/2, 263/11, 286/3, 263/5, 254/33, 202, 199/14, 193/8, 193/7, 193/6, 300/10.

OBRĘB 6. NOWA HUTA
60, 3/5, 3/4, 3/3, 1/9, 1/10, 2/1, 61, 4/3, 4/2, 4/5, 4/4

OBRĘB 22. ŚRÓDMIEŚCIE
703/6, 380/8, 840, 848, 380/10, 503, 509/4, 704/2, 520/2, 741/4, 535/2, 530/3, 663/3, 663/5, 663/6, 881, 673/6, 673/1, 663/1, 545/1, 551/1, 530/1, 704/1, 516/1, 520/1, 509/1, 849, 703/2, 703/7, 693/2, 693/3, 516/2, 509/3, 523, 380/3, 551/2, 545/2, 530/4, 522,513,514,515,517,518,519, 535/1, 741/5.

OBRĘB 23. ŚRÓDMIEŚCIE
1002/9, 1031/2, 955/13, 953/19, 1030, 931/10, 934, 931/5, 932, 931/4, 930/19, 930/25, 930/27, 930/29, 935,933, 930/28, 1074,954

OBRĘB 16. ŚRÓDMIEŚCIE
256/1, 7/4, 8/4, 9/1, 8/5, 407, 224/4, 7/5, 256/2

OBRĘB 52. NOWA HUT A
1/173, 1/172, 1/90, 1/174, 1/114

OBRĘB 4. ŚRÓDMIEŚCIE
40/3, 105/4, 4/5, 4/7, 780, 3/12, 775/2, 2/2, 1/32, 1/41, 1/40, 2/6, 1/42, 2/3, 1/43, 1/23, 1/45, 758, 6/39, 6/38, 6/31, 6/124 (pierwotnie 6/114), 662/6, 13/1, 658/6, 751/1, 22/10, 22/4, 22/3, 751/12, 746, 23/5, 667/8, 26, 667/15, 27/2, 667/14, 19/9, 667/23, 42/4, 41/4, 38/7, 38/6, 38/5, 39/4, 3717, 37/6, 103/37, 103/19, 102/11, 167/6, 748/16, 748/10, 169/54, 748/8, 749, 692/5, 693/9, 202/68, 694, 452/1, 456/1, 457/11, 460/5, 460/3, 461/1, 457/10, 457/5, 833, 493/1, 494, 495/14, 495/12, 495/31, 488, 495/1, 736/1, 737, 24/2, 32, 793, 667/4, 145/1, 670/4, 670/6, 105/6, 104/5, 104/4, 103/14, 103/29, 754/13, 103/38, 764,761, 165/26, 220/4, 219/4, 218/1, 217/1, 216/1, 211/1, 211/3, 692/1, 210/1, 432/1, 439/11, 440/11, 441/8, 443/10, 444/7, 44617, 750/2, 450/10, 451/3, 451/6, 505/12, 505/13, 759/2, 696/6, 504/1, 504/2, 501/1, 500/1, 499/4, 499/14, 499/16, 498/8, 497/5, 496/14, 496/16, 496/17, 496/8, 699/8, 589/2, 589/3, 590, 591, 592/4, 609/35, 609/33, 103/15, 776, 777/1, 778/1, 607/1, 607/2, 608/2, 606/1, 605/3, 596/2, 595/2, 594/1, 593, 3/13, 1/16, 1/26, 1/36, 775/1, 1/12, 1/19, 1/35, 1/18, 1/21, 1/20, 1/10, 659, 1/11, 1/24, 6/15, 6/36, 6/1, 662/1, 658/1, 658/5, 662/7, 22/7, 751/3, 8/1, 7/2, 7/3, 8/2, 22/11, 22/8, 7/4, 22/9, 22/12, 663/1, 736/2, 23/1, 24/6, 24/10, 24/13, 667/9, 27/4, 27/3, 28,791, 24/4, 29, 30, 31, 792, 25/1, 25/3, 25/4, 667/1, 37/2, 36/1, 37/1, 36/3, 37/8, 38/1, 40/1, 41/1, 42/1, 35/1, 36/4, 33/1, 34/1, 35/2, 33/2, 103/1, 34/2, 36/5, 37/5, 39/5, 39/6, 39/3, 103/27, 103/34, 103/26, 103/21, 103/35, 103/28, 103/36, 103/22, 103/31, 103/32, 103/33, 166/1, 167/7, 165/8, 168/1, 169/17, 169/53, 169/18, 169/19, 169/20, 169/21, 211/7, 209/3, 209/1, 208/3, 208/1, 445/3, 445/1, 446/12, 446/9, 446/8, 447/6, 44717, 448/4, 448/5, 448/6, 452/2, 456/3, 456/4, 457/6, 457/7, 459/1, 459/3, 459/4, 458, 460/8, 46017, 460/4, 461/2, 202/12, 493/3, 493/4, 495/10, 495/29, 693/5, 693/7, 495/23, 495/28, 495/27, 489/7, 489/8, 489/10, 489/6, 489/9, 490/1, 490/2, 697/1, 697/2, 814, 827, 816, 824, 825, 495/30, 667/5, 105/5, 104/7, 104/8, 672/4, 672/6, 165/30, 165/29, 165/28, 165/27, 165/25, 165/23, 165/24, 220/5, 219/5, 220/3, 219/7, 219/6, 218/3, 218/4, 217/3, 217/4, 216/3, 216/4, 215/3, 215/4, 214/3, 214/4, 213/3, 213/4, 212/3, 212/4, 831, 211/4, 211/8, 211/6, 169/12, 692/6, 692/4, 210/3, 210/4, 209/4, 432/3, 432/4, 439/14, 439/13, 440/14, 208/4, 440/13, 441/10, 441/11, 443/14, 443/15, 445/4, 444/10, 444/8, 444/9, 446/11, 446/13, 446/10, 447/8, 447/9, 448/7, 448/8, 450/14, 450/16, 450/15, 451/9, 451/8, 451/12, 505/6, 505/5, 505/14, 505/8, 693/8, 505/11, 505/10, 69617, 696/8, 501/3, 501/4, 500/4, 500/3, 499/13, 499/15, 498/7, 497/4, 496/13, 496/15, 699/3, 69917, 592/3, 609/34, 609/32, 603/3, 604/3, 602/3, 601/3, 608/1, 595/1, 596/1, 597, 598, 599, 600, 667/20, 823, 603/4, 602/4, 601/4, 815, 609/30, 451/10, 443/11, 103/6, 145/5, 146/5, 146/6, 667/3, 709, 75115, 215/1, 777/2, 778/2, 812,811,813,588, 587/1, 497/1, 498/3, 499/6, 701, 507/2, 759/1, 212/1, 213/1, 214/1, 105/3, 670/7, 670/5, 145/3, 2/7, 1/44, 102/12, 748/11, 692/2.

 • Ze studentami o budżecie obywatelskim

  Zapraszamy studentów krakowskich uczelni na spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego. 28 lutego o godzinie 17.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (...)
 • Darmowe Dyżury Prawne

  Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony zaprasza na darmowe dyżury prawne, które odbywają się w drugą i trzecią środę miesiąca. W środę 08 marca 2017 r. w godzinach (...)
 • Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Fundacja Wolność i Demokracja już po raz piąty zaprasza do wzięcia udziału w Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Celem tej rozrastającej się od 2013 (...)
 • Przewodnicy – mieszkańcom

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie zaprasza Mieszkańców Krakowa na trzy bezpłatne wycieczki, (...)
 • Z rodzicami o budżecie obywatelskim

  Zapraszamy rodziców i całe rodziny na spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego. 18 lutego, o godzinie 15.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 (...)
 • Sesja XXIX - 21.02.2017

  Zarząd Rady Dzielnicy serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na XXIX sesję Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Sesja odbędzie się 21.02.2017 o godzinie 18.00 (...)
 • Początek i...

  Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na wystawę prac plastycznych młodzieży z pracowni Małgorzaty Kruczkowskiej - Olszewskiej. Wystawa otwarta do końca lutego.
 • Budżet Obywatelski 2017 - spotkania

  TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI: 15 LUTEGO (środa) godz. 17.30 16 LUTEGO (czwartek) godz. 18.00 17 LUTEGO (piątek) godz. 11.00 21 LUTEGO (wtorek) godz. 17.30 (...)
 • Biblioteka Kraków

  W lutym Biblioteka Kraków oferuje wiele wydarzeń Biblioteka Kraków przygotowała w lutym urozmaicony program wydarzeń oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. (...)
 • „Zimopsoty” czyli półkolonia w Młodzieżowym Domu Kultury

  „Zimopsoty” czyli półkolonia w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie 30 stycznia – 10 lutego 2017 Zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawo(...)
 • Ferie z curlingiem – bezpłatne zajęcia

  Zapraszamy na „Ferie z curlingiem”. Uczestników czeka nie tylko nauka szczotkowania, ale też utrzymywania równowagi na lodzie, wypuszczania kamieni i trafiania nimi (...)
 • Stałe zajęcia w IKKO

  Dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony od lutego możemy ruszyć z bezpłatną, stałą oferta zajęć dla dzieci, młodzieży, (...)
 • Akademia Kobiecego Futbolu

  Klub Sportowy Prądniczanka serdecznie zaprasza 12.02.2017 ( niedziela ) od godziny 8.00 na finałowe turnieje w ramach Akademia Kobiecego Futbolu. Turnieje odbędą si(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.