Drugi krakowski panel obywatelski

Drugi krakowski panel obywatelski

Już wkrótce mieszkańcy będą decydować o kierunkach polityki transportowej miasta. Trwają bowiem prace przygotowawcze do Krakowskiego Panelu Transportowego. Krakowski Panel Transportowy odbędzie się w dniach: 4–5 marca, 18-19 marca, 1 kwietnia 2023 r.

 Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli i obywatelek, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma reprezentować ogólną populację miasta.

Krakowski Panel Transportowy poświęcony jest zagadnieniom zrównoważonego transportu w mieście. W ramach panelu zostaną wypracowane odpowiedzi na pytanie: jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu?

Zrównoważony transport jako temat debaty publicznej

Bez względu na to, czy jesteś kierowcą, czy korzystasz z komunikacji miejskiej, czy poruszasz się rowerem, czy pieszo - jako mieszkaniec lub mieszkanka dużej aglomeracji miejskiej, uczestniczysz w ruchu i jesteś częścią rozległej sieci transportu.

Polityka transportowa miasta to nasza wspólna sprawa i wspólny problem. Kwestie takie jak komfort poruszania się po mieście i dbałość o środowisko naturalne dotyczą wszystkich mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Dołącz do panelu i porozmawiaj na istotne dla Ciebie tematy.

Zrównoważony transport to m.in.:

 • efektywna i ekonomiczna komunikacja miejska,
 • dostępność miejsc parkingowych,
 • płynny ruch drogowy,
 • niska emisja spalin i ochrona środowiska naturalnego.

Przebieg Krakowskiego Panelu Transportowego

 • Mieszkańcy i mieszkanki Krakowa będą mieli okazję wypowiedzieć się w sprawach dotyczących zrównoważonego transportu za pośrednictwem elektronicznej ankiety lub bezpośrednio, biorąc udział w konsultacjach społecznych.
 • Drogą losowania zostanie wyłoniona reprezentatywna grupa mieszkańców, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych panelu.
 • Do udziału zostaną zaproszeni eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami panelu wiedzą specjalistyczną z zakresu zrównoważonego transportu.
 • Zespół facylitacyjny zadba o moderację dyskusji, tak aby wszystkie strony mogły wypowiedzieć się i osiągnąć konsensus w kwestiach spornych.
 • Zostanie powołany zespół koordynujący Krakowski Panel Transportowy, którego zadaniem będzie weryfikacja powstałych w toku dyskusji rozwiązań pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym.

Co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie panelu obywatelskiego?

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego transportu wśród społeczności Krakowa.
 • Integracja i aktywizacja społeczności miejskiej, złożonej z mieszkańców i mieszkanek, instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, wokół zagadnienia transportu.
 • Diagnoza potrzeb i problemów związanych z transportem w mieście wśród różnych grup społecznych.
 • Zebranie pomysłów i uwag krytycznych dotyczących aktualnej polityki transportowej oraz wypracowanie propozycji nowych rozwiązań w postaci rekomendacji dla władz miejskich.
 • Wzmocnienie dialogu i kompetencji zbiorowego podejmowania decyzji wewnątrz społeczności Krakowa.

Efekty Krakowskiego Panelu Transportowego

 • W wyniku procesu konsultacyjnego powstaną rekomendacje, które zostaną poddane głosowaniu Panelistów i Panelistek.
 • Rekomendacje, które uzyskają minimum 80-proc. poparcie i leżą w kompetencjach samorządu, prezydent uzna za wiążące i będą one sukcesywnie wdrażane.
Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja