KOMISJE

x


przewodniczący

Przewodniczący

Kasznik Franciszek
przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Jaśkowiec Dominik

Skład komisji

Skrzyński Stanisław

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
3. Inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska.
4. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.


przewodniczący

Przewodniczący

Wojs Jacek

Skład komisji

Jaśkowiec Dominik
Redkiewicz Henryk

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Przygotowanie i wdrożenie budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
3. Przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej nt. budżetu partycypacyjnego.
4. Prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy.


przewodniczący

Przewodniczący

Bałdyga Anna

Skład komisji

Drożdż Mateusz
Potyka Arkadiusz
Smolski Marcin

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
3. Wnioskowanie i opiniowanie w zakresie projektów inwestycji miejskich dotyczących obszaru Dzielnicy.
4. Opiniowanie sprzedaży lub zamiany działek gminnych znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
5. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy


przewodniczący

Przewodniczący

Skrzyński Stanisław

Skład komisji

Moskała Piotr
Bałdyga Anna
Borek Marcin
Kaczmarczyk Monika
Kasznik Franciszek
Krawczyk-Gorbatiuk Anna
Majak Piotr
Myśliborski Tomir
Smolski Marcin
Stachyra Michał
Wójcik Paweł

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Współpraca z klubami sportowymi jak też innymi podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony w obszarze sportu i rekreacji.
3. Czuwanie nad realizacją zadań Dzielnicy obejmujących zakres działania Komisji.
4. Inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.


przewodniczący

Przewodniczący

Pierzchała-Cempura Joanna

Skład komisji

Moskała Piotr
Radoń Małgorzata
Redkiewicz Henryk
Wójcik Paweł

1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. Realizacja zadania pn. "Bezpieczny Kraków" w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa.
3. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.
4. Inicjowanie konkursów dot. zakresu działania Komisji.


przewodniczący

Przewodniczący

Stachyra Michał

Skład komisji

Borek Marcin
Kaczmarczyk Monika
Kalemba Maciej
Krawczyk-Gorbatiuk Anna
Smolski Marcin

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Inicjowanie działań związanych z tworzeniem nowych terenów zielonych.
3. Inicjowanie działań związanych z ochroną terenów zielonych.
4. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.


przewodniczący

Przewodniczący

Kaczmarczyk Monika

Skład komisji

Borek Marcin
Kaczmarczyk Monika
Kalemba Maciej
Krawczyk-Gorbatiuk Anna
Potyka Arkadiusz
Stachyra Michał

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Współpraca z instytucjami kultury oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie upowszechniania kultury.
3. Inicjowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych.
4. Działanie na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego Dzielnicy III Prądnik Czerwony.


przewodniczący

Przewodniczący

Redkiewicz Henryk

Skład komisji

Drożdż Mateusz
Potyka Arkadiusz
Radoń Małgorzata

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Dzielnicy III oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność oświatową.
3. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę a obejmujących zakres działania Komisji.
4. Inicjowanie imprez edukacyjnych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.


przewodniczący

Przewodniczący

Janiec Małgorzata

Skład komisji

Moskała Piotr
Bałdyga Anna
Pierzchała-Cempura Joanna

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.
3. Inicjowanie działań związanych z pomocą społeczną, ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną.
4. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.


przewodniczący

Przewodniczący

Radoń Małgorzata

Skład komisji

Janiec Małgorzata
Krawczyk-Gorbatiuk Anna
Redkiewicz Henryk

1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
2. Współpraca przy przygotowaniu materiałów do gazetki dzielnicowej „Biuletyn Dzielnicy III” oraz na strony internetowej Dzielnicy III.
3. Współpraca przy obsłudze tablic informacyjnych Dzielnicy III.
4. Współpraca przy organizacji promocji Dzielnicy III (m. in. Dzień Otwarty Magistratu).


przewodniczący

Przewodniczący

Wójcik Paweł

Skład komisji

Drożdż Mateusz
Majak Piotr
Myśliborski Tomir
Smolski Marcin
Stachyra Michał
Wojs Jacek

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF