Opieka wytchnieniowa

Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do skorzystania z usługi całodobowej, 14-dniowej opieki wytchnieniowej, w terminie od 01.07.2021- 12.12.2021 w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021. Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia lub czasowego odciążenia w sprawowaniu opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 10.06.2021 r. do momentu wyczerpania wolnych miejsc w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy, osobiście lub za pośrednictwem poczty (ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków). Dodatkowe informacje dotyczące udziału w turnusie udzielane są pod numerem tel. 12 44 67 500 od poniedziałki do piątku w godz. od 7:25 do 15:00 oraz są dostępne na stronie:
www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/250172,60,komunikat,nabor_uczestnikow_do_udzialu_w_turnusach_opieki_wytchnieniowej_.html?_ga=2.96507798.821684983.1623656397-1509445736.1593088587
• Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu oraz formularz zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
• Opcjonalnie do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej Skali FMI nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę.
• Gmina Miejska Kraków informuje, iż w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 do udziału w turnusie może zostać zakwalifikowanych 105 osób spełniających kryteria uczestnictwa w Programie.
• Osoby, które zakwalifikują się do udziału w opiece wytchnieniowej, będą zobowiązane do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub wykazania się pełnym zaszczepieniem przeciwko COVID-19. Informacje dot. szczegółów zostaną przekazane wyłonionym uczestnikom.
• Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.
• Dodatkowych informacji dot. realizacji Programu udziela Urząd Miasta Krakowa, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. 12 616 50 76
• Realizator opieki wytchnieniowej nawiąże kontakt ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się do udziału w turnusie opieki wytchnieniowej i przekaże informację o wynikach naboru.
• W określonych przypadkach związanych z indywidualnymi potrzebami opiekunów osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do udziału w Programie, możliwa jest realizacja poszczególnych turnusów, krótszych niż 14 dni.
Osoby chętne do wzięcia udziału w turnusach powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 zawierającym szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji uczestników" dostępnym na stronie: www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/250172,60,komunikat,nabor_uczestnikow_do_udzialu_w_turnusach_opieki_wytchnieniowej_.html?_ga=2.96507798.821684983.1623656397-1509445736.1593088587

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja