Dzielnica III Prądnik Czerwony

Dzielnica III Prądnik Czerwony zajmuje obszar ponad 6.4 km kw., czyli niecałe 2% powierzchni łącznej Krakowa. W skład Dzielnicy III Prądnik Czerwony weszły historyczne tereny przede wszystkim Prądnika Czerwonego, Olszy i Rakowic, ale także fragmenty Dąbia, Grzegórzek, Warszawskiego, Prądnika Białego i Górki Narodowej.

Poza Dzielnicą pozostały natomiast fragmenty lub nawet spore części Olszy włączone do Dzielnicy II Grzegórzki oraz pól należących niegdyś do wsi Rakowice wraz z terenami dawnego lotniska Kraków-Rakowice-Czyżyny, a także Prądnika Czerwonego, które zostały one włączone do dzielnic, powstałych w miejsce zlikwidowanej w 1991 dzielnicy Nowa Huta – XIV Czyżyny i XV Mistrzejowice. Najbardziej rzucającymi się w oczy granicami Dzielnicy III – można byłoby napisać „naturalnymi”, choć stworzonymi przez człowieka – są linie kolejowe. Częściowo biegną po nasypach, częściowo w zagłębieniu terenu, ale wyznaczają jasne i czytelne granice z Dzielnicami I Stare Miasto, II Grzegórzki i IV Prądnik Biały.

  • z Dzielnicą IV graniczy na odcinku - od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z kolejową obwodnicą towarową w rejonie ul. Langiewicza w kierunku północno-wschodnim wschodnią stroną linii kolejowej Kraków - Warszawa do przecięcia z granicą m. Krakowa,
  • z Dzielnicą XV graniczy na odcinku - od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z granicą m. Krakowa (granicą pomiędzy obrębami nr 1 i 21) w kierunku wschodnim granicą północną, a następnie wschodnią działki nr 8 w obrębie nr 21 do przecięcia z ul. Powstańców, dalej na południe wschodnimi granicami działek nr: 306, 20 (obręb 21), północną granicą działki nr 46, wschodnią działki nr 48 i południową działek nr: 46 i 49 (obręb nr 21), (od wschodu obręb nr 5) dochodzi do południowo-wschodniej granicy potoku Sudół (dz. nr 306), dalej południowo-wschodnią granicą potoku Sudół w kierunku południowo-zachodnim do przecięcia z granicą działki nr 62, dalej na południe wschodnimi granicami działek nr: 62, 59, 100, 101/1, 101/4 ,101/6, 101/5 do ul. Reduta, dalej na południe wschodnią stroną ul. Reduta do ul. Krzesławickiej, następnie skręca na zachód i południową stroną ul. Krzesławickiej do zbiegu granic obrębów nr: 21, 5 6 i styku ulicy Krzesławickiej z ulicą Dobrego Pasterza, dalej na zachód południową stroną ul. Dobrego Pasterza do przecięcia się granic obrębów nr: 21, 4 i 6 (rejon budynku nr 191 na ul. Dobrego Pasterza), dalej na południe wschodnią stroną działek nr: 4/5 i 4/6 w obrębie nr 4 (od wschodu graniczy obręb nr 6), dalej skręca na zachód i prowadzi południową stroną działek nr: 4/6, 4/3 i 4/2, dalej na południe wschodnią stroną działki nr 5 do al. gen. Bora- Komorowskiego,
  • z Dzielnicą XIV graniczy na odcinku - od al. gen. Bora- Komorowskiego dalej biegnie na południe wschodnią stroną ulicy Akacjowej do przecięcia z granicą północną działki nr 14/223 (obręb nr 4) i dalej granicą tej działki na wschód, południe i zachód, dalej na południe wzdłuż granicy ogródków działkowych w obrębie nr 6, natomiast w obrębie nr 4 wschodnią granicą działek nr: 171/28, 171/46, 171/47, 171/53, 183 i 473/3 do alei Jana Pawła II, przecina al. Jana Pawła II i biegnie południowymi granicami działek nr: (w obrębie nr 4) 475, 476, 477, 481, 482,483, 485, 487, 709, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 605, 604, 603, 602 i 601 do ulicy Czyżyńskiej, dalej przecina ul. Czyżyńską do wschodniego narożnika działki nr 28 i biegnie południowo-wschodnią granicą tej działki do działki nr 29/1,
  • z Dzielnicą II graniczy na odcinku - od południowego narożnika działki Nr 28 biegnie południową granicą działek Nr: 28, 27, 24 i 23 w kierunku północno-zachodnim do ul. Janusa, dalej w kierunku południowo-zachodnim zachodnią stroną ul. Janusa do działki Nr 29/2 dalej południowo-wschodnią granicą działki Nr 29/2 do styku granic działek Nr 31/1, 29/2 i 29/3, dalej na północny zachód granicą pomiędzy działkami Nr: 30/4, 29/2, a 31/1 (obiekt Policji) i dalej wzdłuż ogrodzenia działki Nr 31/1 w kierunku południowo-zachodnim do południowego narożnika działki Nr 30/5 dalej w kierunku północnym zachodnią granicą działki Nr 30/5 (na działce budynek Nr 115) - w przedłużeniu przecina al. Jana Pawła II i dalej na zachód, północną stroną al. Jana Pawła II do przecięcia z kolejową obwodnicą towarową, dalej na północny zachód, wschodnią stroną kolejowej obwodnicy towarowej do przecięcia z ul. Rakowicką,
  • z Dzielnicą I graniczy na odcinku - od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką w kierunku zachodnim, północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Warszawa.

Mapa dzielnicy Prądnik Czerwony