Kompetencje i zadania Dzielnicy

Do zakresu działania i zadań Dzielnic należą:

Wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w następujących dziedzinach:

 • prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków,
 • budowy, modernizacji, prac remontowych ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów,
 • budowy, modernizacji, prac remontowych miejskiej infrastruktury drogowej,
 • budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
 • lokalnych wydarzeń oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
 • programu poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków”,
 • dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
 • dzielnicowych programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • dzielnicowych programów wspierania działalności miejskichplacówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,
  współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi naobszarze Dzielnicy,
 • komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,
 • działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli i sołectw.

Wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy dotyczących:

 • lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innycho znaczeniu publicznym,
 • wyłączenia z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto,
 • lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych,
 • organizacji usług zdrowotnych,
 • likwidacji samowoli budowlanej,
 • zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
 • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,
 • zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,
 • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Dzielnicy w trybie ustalonym przez Radę Miasta,
 • innych publicznych o znaczeniu lokalnym - opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy dotyczących:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,
  • projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
  • tworzenia lub likwidacji placówek oświaty i upowszechniania kultury,
  • wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego.

Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa w trybieprzepisów regulujących najem lokal:

 • spraw z zakresu administracjipublicznej ilekroć przepisy prawne wymagają opinii ze strony samorządu terytorialnego,
 • koniecznych dla rozstrzygnięcia danej sprawy decyzją administracyjną,
 • innych spraw przekazanych Dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miasta lub Prezydenta Miasta,
 • zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej,
  zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy,
 • sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
  innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym; uczestniczenie w komisjach:
  • konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,
  • odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy,
  • powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.

współdziałanie z:

 • organami Miasta,
 • przedszkolami, szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania,
 • Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej,
 • innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy.

Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie Miasta Krakowa. Środki finansowe wydzielone do dyspozycji Dzielnicy są środkami publicznymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów realizacji zadań wskazanych przez Dzielnicę. Wysokość środków finansowych określa wstępnie na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent Miasta w projekcie budżetu, a następnie w budżecie Rada Miasta Krakowa.

Dzielnica może przeznaczyć środki wydzielone do jej dyspozycji na realizację zadań wchodzących w zakres zadań własnych Gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże. Dzielnica może przeznaczać środki będące w jej dyspozycji na remonty i inwestycje w budynkach będących własnością Miasta, zajmowanych przez organy inne niż samorząd w sytuacji, w której zawarta umowa nie zobowiązuje tych organów do wykonywania przedmiotowych prac, a także na remonty i bieżące konserwacje w budynkach wynajmowanych przez Miasto od innych podmiotów, przeznaczonych na prowadzenie działalności, którą zajmuje się Rada Dzielnicy.

Ustalenie wysokości środków finansowych odbywa się na podstawie algorytmu, w którym:

 • 40 proc. środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic,
 • 40 proc. środków dzielonych jest proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z Dzielnic,
 • 20 proc. środków dzielonych jest proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i nie oddanych we władanie osobom trzecim lub terenach Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.

Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej:

 • 70 proc. środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizację zadań ujętych w § 3 pkt 1 lit. a-d Statutu Dzielnicy,
 • 5 proc. środków finansowych będących w jej dyspozycji na realizacjędzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych.Środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami.

Dzielnicy oraz potrzeby techniczne związane z realizacją tych zadań nie mogą przekroczyć 2 proc. kwoty wydzielonej do dyspozycji Dzielnicy w danym roku budżetowym. Dzielnica samodzielnie ustala poziom środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach wydatków bieżących i majątkowych.