Obwieszczenie ws. budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”, informujemy strony w trybie art. 49 §  1 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO-I.420.67.2018.JO.216, OO.4230.1.2016.JS z dnia 14.03.2024 r. do Inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej załączonego obwieszczenia lub jego kopii na okres 14 dni, tj. od dnia  19.03.2024 r. do dnia 02.04.2024 r. lub powiadomienie stron w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Obwieszczenie z dnia 14.03.2024 r. znak WOO-I.420.67.2018.JO.217