Komisja Infrastruktury

Zadania Komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
  3. Wnioskowanie i opiniowanie w zakresie projektów inwestycji miejskich dotyczących obszaru Dzielnicy.
  4. Opiniowanie sprzedaży lub zamiany działek gminnych znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
  5. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy

Skład Komisji: