Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9.04.2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym 2 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie
stacjonarnym:

9 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności
Zarządu za 2023 rok.
4. Oświadczenia i komunikaty
5. Zamknięcie posiedzenia.

Franciszek Kasznik
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy III
Prądnik Czerwony