Obwieszczenia Urzędowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej dodatek do projektu robót geologicznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i art. 80a ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z poźn. zm. -cyt. dalej jako „pgig") zawiadamia się strony o wydaniu decyzji znak: WS-10.6540.166.2021.AS z dnia 17.01.2022 r. zatwierdzającej „Dodatek do »Projektu Robót Geologicznych dotyczących rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej<(", dla robót geologicznych wykonywanych w granicach działek nr 6/124, 8/1, 24/6, 103/15, 103/29, 736/1, 751/1 oraz 875 obręb 4 jedn. ewid. Kraków-Śródmieście. Decyzja ta została wydana na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (od poniedziałku do piątku - w godzinach od 07.40 do 15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8790. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a. Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 80a ust. 3 pgig, stronami postępowania o zatwierdzenie dodatku do projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. W świetle zapisów art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3 i art. 80a ust. 3 pgig, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Zgodnie z art. 49 k.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.01.2022


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-10.6540.83.2021.AS

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.') w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków geologiczno-inžynierskich pod budowę linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” z wniosku Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 k.p.a., o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (od poniedziałku do piątku - w godzinach od 07.40 do 15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8790.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można w formie określonej w art. 63 S 1 k.p.a., w tym w szczególności:
pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków - w wyżej wskazanych godzinach oraz na wskazanych wyżej zasadach, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
Art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
Zgodnie z zapisami ww. projektu, roboty geologiczne projektowane są w granicach działek o numerach:
1/11, 1/12, 1/18, 1/19, 1/23, 1/24, 1/42, 6/1, 6/124, 7/3, 7/4, 8/1, 22/4, 22/9, 22/12, 24/2, 24/6, 31, 36/5, 103/15, 103/29, 165/8, 167/7, 169/12, 169/18, 169/21, 202/12, 202/68, 214/4, 219/7, 443/15, 445/4, 450/16, 495/29, 595/2, 662/6, 663/1, 667/1, 692/6, 693/5, 693/8, 696/7, 736/1, 751/1, 814, 816, 825, 833, 848, 861, 866, 867, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877 obręb 4jedn. ewid. Kraków-Sródmieście;
7/4 obręb 16 jedn. ewid. Kraków-Śródmieście;
108/10, 199/10, 300/16, 309/10, 319, 320, 344, 346, 380, 385, 392, 396 obręb 21 jedn. ewid. Kraków-Sródmieście;
663/1, 663/6, 703/6, 704/5, 840, 849 obręb 22 jedn. ewid. Kraków-Śródmieście;
931/5, 1030 obręb 23 jedn. ewid. Kraków-Śródmieście;
20/128, 22/9, 24/4, 114/15, 114/262, 114/274 obręb 5 jedn. ewid. Kraków-Nowa Huta;
2/1, 3/16, 60 obręb 6 jedn. ewid. Kraków-Nowa Huta;
1/173, 1/174, 1/226 obręb 52 jedn. ewid. Kraków-Nowa Huta.
W świetle zapisów art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wystąpiono do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie. Opinia Wydziału Planowania Przestrzennego UMK dołączona zostanie do akt sprawy.
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 28.07.2021


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-05.6131.1.165.2018.BB

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - cyt. dalej jako „k.p.a.", w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu: przy ul. Dzielskiego 8 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, ul. Pilotów 24, 26, 28 - dz. nr 752/5 obr. 4 Śródmieście, ul. Żwirki i Wigury 36 - dz. nr 754/6 obr. 4 Śródmieście
Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 11.06.2018 r. o godz. 13.30 odbędą się oględziny drzew, które rozpoczną się przy ul. Dzielskiego 8 (północna strona budynku).
Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek", reprezentowaną przez pełnomocnika, do stawienia się na rozprawę i okazania przedmiotu oględzin.
W myśl art. 28 k.p.a. ,,stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 k.p.a. ,,Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".


Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 29 UCHWAŁY NR LXXIII/1770/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2018 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.
Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.
Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA".
W czasie wyłożenia trutki należy wiiemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa. 

Mając na celu zapewnienia skuteczności akcji Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w inicjatywie.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-04.6220.3.2017.AD

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 05.01.2017 r. (data wpływu do UMK 10.01.2017 r.) Spółdzielni Mieszkaniowej "WSPÓLNOTA-INWEST", ul. Marchołta 55A/37, 31-416 Kraków, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Garaż podziemny, garaże na poziomie parteru oraz miejsca postojowe naziemne na działce nr 349 wraz z towarzyszącą im infrastrukturą związane z inwestycją pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wad-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach nr 197/5 i 349 obr. 21 j.e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4".
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138, w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. z 2017 r. poz. 935; cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 - 15.30.
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. ,,stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 k.p.a. ,,Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - AU-02-2.6730.2.1499.2016.AKW

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Krakowa informuje się, że została wydana decyzja w dniu 09.l l.2017r nr AU-2/6730.2/1429/2017 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch budynków biurowo-usługowo-handlowych (B, C) każdy z garażem podziemnym, obsługą komunikacyjną /przebudową zjazdu z drogi wewnętrznej, układem dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi naziemnymi, chodnikami i drogami rowerowymi/ oraz infrastrukturą techniczną na dz. 1/46, 1/47, 1/48, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, l/54, 1/10, 1/11, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/23, 1/24, 1/30, 1/39, 5/12, 6/15, 6/124 obr. 4 Śródmieście przy ul. Lublańskiej w Krakowie oraz umarzeniu postępowania w dla części wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. Lublańskiej w zakresie pasa drogowego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz.: 7.40 - 15.00.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-05.6131.1.607.2017.BB

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - cyt. dalej jako „k.p.a.", w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 1.12.2017 r. znak: WS-05.6131.1.607.2017.BB - nie zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Słoneckiego 6 - dz. nr 208/5 obr. 21 Śródmieście.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 420, w godzinach: poniedziałek-piątek: 7.40-15.30.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W myśl art. 28 k.p.a. ,.stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - AU-02-2.6730.2.1498.2016.AK W

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Krakowa informuje się, że została wydana decyzja w dniu 09.1 l.2017r nr AU-2/6730.2/1430/2017 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa trzech budynków biurowo-usługowo-handlowych (A, B, C) każdy z garażem podziemnym, obsługą komunikacyjną /przebudową zjazdu z drogi wewnętrznej, układem dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi naziemnymi, chodnikami i drogami rowerowymi/ oraz infrastrukturą techniczną na dz. 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/10, 1/11, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/23, 1/24, 1/30, 1/39, 5/12, 6/15, 6/124 obr. 4 Śródmieście przy ul. Lublańskiej w Krakowie" oraz umarzeniu postępowania w dla części wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. Lublańskiej w zakresie pasa drogowego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz.: 7.40 - 15.00.


Ekspertyzy UJ i UE dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa

W związku ze skierowanymi do Prezydenta Miasta Krakowa wnioskami mieszkańców, a także uchwałami Rad Dzielnic, w 2017 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przygotowały ekspertyzy naukowe dotyczące problematyki jednostek pomocniczych Miasta Krakowa na przykładzie Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice. Dnia 14 grudnia 2017 r. o godzinie 17:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w budynku głównym – „stara aula” (I. piętro), odbędzie się spotkanie sprawozdawcze z zespołem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego przygotowującym ekspertyzę. Spotkanie ma charakter otwarty.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-08.6341.165.2017.AK

Działając na podstawie a11. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 200 I r. -Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121 t.j) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Małgorzaty Menżyńskiej i Pana Jacka Menżyńskiego działających przez pełnomocnika Pana Jacka Cisowskiego, Firma Projektowo - Budowlana „PRO - INSTAL" z siedzibą 31-41 O Kraków, ul. Bosaków 11, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 0 300 mm ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, celem umożliwienia odpływu z terenu myjni samochodowej, samoobsługowej, czterostanowiskowej dla zamierzenia inwestycyjnego: ,, Adaptacja istniejącego budynku magazynowo-usługowego na czterostanowiskową myjnię samochodową na dz. nr 657/29 obr 4 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie".


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-05.6131.1.374.2017.BB

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - cyt. dalej jako „k.p.a.", w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji: 
- z dnia 15.09.2017 r. znak: WS-05.613 l. l.374.2017.BB2 - umarzającej postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. i 34 m2 krzewów, z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26, 235/5 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/1, 234/25 obr. 23 Śródmieście, 
- z dnia 02.11.2017 r. znak: WS-05.6131.1.374.2017.BB-zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 
- dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 1 O szt. drzew, 
- z dnia 02.11.2017 r. znak: WS-05.6131.1.374.2017.BBl - nie zezwalającej na usunięcie 17 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście. 

Z treścią przedmiotowych decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 420, w godzinach: poniedziałek-piątek: 7.40- 15.30. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W myśl art. 28 k.p.a. ,,stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". 

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 1 O, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-04.6220.3.2017.AD

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138, w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. z 2017 r. poz. 935; cyt. dalej jako „lep.a. ") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 - cyt. dalej jako „UUOŚ") zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:„Garaż podziemny, garaże na poziomie parteru oraz miejsca postojowe naziemne na działce nr 349 wraz z towarzyszącą im infrastrukturą związane z inwestycją p.n.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach m 197 /5 i 349 obr. 21 j .e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4"" z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "WSPÓLNOTA-INWEST'", ul. Marchołta 55A/37, 31-416 Kraków, wydane zostało postanowienie z dnia 07.11.2017 r. znak· .WS-04.6220.3.2017.AD o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Kl·akowa os. Zgody 2, 31-949 Kl·aków pokój nr 502, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40-15.30. Zgodnie z art. 28 k.p.a. ,,stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a .. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia". 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA - WS-04.6220.3.2017.AD

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138, w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. z 2017 r. poz. 935; cyt. dalej jako „lep.a. ") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 - cyt. dalej jako „UUOŚ") zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:„Garaż podziemny, garaże na poziomie parteru oraz miejsca postojowe naziemne na działce nr 349 wraz z towarzyszącą im infrastrukturą związane z inwestycją p.n.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach m 197 /5 i 349 obr. 21 j .e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4"" z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "WSPÓLNOTA-INWEST'", ul. Marchołta 55A/37, 31-416 Kraków, wydane zostało postanowienie z dnia 07.11.2017 r. znak· .WS-04.6220.3.2017.AD o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Kl·akowa os. Zgody 2, 31-949 Kl·aków pokój nr 502, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40-15.30. Zgodnie z art. 28 k.p.a. ,,stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a .. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia". 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.